boeat nagari

apa dikaoe bawa oentai karang boenga

boeat ini nagari

ia dibaloet sedang loeka

tak pernah djua dikenal

bak tjabikan mimpi di hilang poernama

djoega moengkin

kerana lahir dalam benak

tak moentjoel di noerani

apa kata …?

djogjakarta,

1998 /9 febroeari 2000